Sök efter NoTag, eller ”ingen tag” i FinderSearch for NoTag, or ”without tag” in Finder搜索 NoTag, 或者没有标签 Finder

Något som är nytt i Mavericks är att man nu kan tagga varenda fil i Finder. Något som gör att det blir en bra ordning på dina filer.

Jag skulle dock vilja ha en smart sökmapp som visade alla mina filer som INTE har en tagg. Som är helt utan tagg. Det visade sig vara lite komplicerat, men jag hittade en bra lösning.

NoTag_och_NoTag-2.png

Du går in i Finder och väljer att skapa ny smart mapp. – du klickar på ”Denna Mac” och på plustecknet uppe i högra hörnet.

Ny_smart_mapp_och_NoTag.png

I listan med ”Typ” finns det att välja ”Annat” längst ner i listan. Där väljer du att kryssa i ”Råsökning” ”I menyn” och OK,
Nu kan du söka efter rätt saker, genom att klistra in

kMDItemUserTags != ‘*’

Ny_smart_mapp.png

Vips, så söker datorn efter alla filer som INTE har en tagg.

 

Nu har du en smart mapp som visar alla filer utan tagg. Du kan dessutom lägga till olika andra attribut.

Exempelvis att det bara ska visas PDF eller bara ”Dokument”. Eller filer som är ändrade den senaste veckan eller månaden.

Hursom så ger det en bra grund att få fram vilka som inte har en tagg.A new feature in Mavericks is that you now can tag every single file in Finder. Something that makes it easy to keep track of your files.

However, I would like to have a smart ”search folder” that showed all my files that DO NOT have a tag . A file that is completely without tag. It proved to be a bit complicated, but I found a good solution.

 NoTag_och_NoTag - 2.png

Go into the Finder and choose to create a new smart folder. – Choose ” This Mac ” with the plus sign in the upper right corner.

 Ny_smart_mapp_och_NoTag.png

In the list of ”Type” there are to choose ” Other” at the bottom of the list. Where do you choose to check the ” Raw Search” ” In menu ” and OK ,
Now you can search for the what you need, by pasting:

kMDItemUserTags ! = ‘*’

 Ny_smart_mapp.png

Thats it , the Mac searches for all files that do NOT have a tag .

Now you have a smart folder that displays all files without tag. You can also add various other attributes.

For example, to only view PDF:s or just ”Documents”. Or files that have been changed in the last week or month, but has no tag.

It provides a good foundation to bring out those who do not have a tag.在小牛队新的东西是,你现在可以标记在Finder中的每一个文件。这是令它一个很好的跟踪你的文件。

不过,我想有一个显示所有的文件没有标签的智能搜索文件夹。这是完全没有标签。它被证明是一个有点复杂,但是我发现了一个很好的解决方案。

你进入Finder中,选择创建一个新的智能文件夹。 – 点击“本机” ,并加号在右上角。

< IMG类= “ alignright尺寸介质的wp -图像1523 ”ALT = “ Ny_smart_mapp_och_NoTag.png ” SRC = “呻/ ferdi.se/wp-content/Ny_smart_mapp_och_NoTag-300x61.png “宽度=” 300 “高=” 61 “ / > < / A >

在“类型”列表中有选择“其他”,在列表的底部。你在哪里选择勾选“粗搜索”,“菜单”和OK ,
现在,你可以搜索正确的事情,通过粘贴

kMDItemUserTags ! =’ * ‘ < / STRONG>

变戏法似的,电脑会搜寻没有标签的所有文件。

现在你有一个显示所有文件,无需标签的智能文件夹。您还可以添加各种其他属性。

例如,它只会被看作PDF或只是“文档” 。或者说,在过去一周或一个月已更改的文件。

所以它提供了一个良好的基础,以衬托出那些谁没有标签。